เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ช่วงที่ 2 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ นายพิมสอน กุตเสนา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ นายชนารัญฐ์ วงศ์พยัคฒ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ นายวิชาญ จินดารัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ และนางสาววิภาวดี เสียมไหม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรของ สคทช. ให้สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี