เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สคทช. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ภายใต้ คทช. ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สคทช. และคณะที่ปรึกษาโครงการ (บริษัท เทสโก้ จำกัด) เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ภายใต้ คทช. ได้กำหนดเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ คทช. และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา