เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ ฮิลส์ นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่องพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท)

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานแก้ไขปัญหาในที่ดินป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยรับความเห็นของหน่วยงานที่เสนอข้อคิดเห็นในคณะรัฐมนตรีไปประกอบการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ สคทช. ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณี ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) โดยเห็นควรคงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไว้ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ มาตรการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้ สคทช. ทราบเป็นระยะต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา