เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. และคณะ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO นำโดยนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาและติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนและป่า

ในการนี้ นายชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ให้การต้อนรับและแสดงความชื่นชมต่อนโยบายของ คทช. ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนในจังหวัดน่าน สามารถมีที่อยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตกทอดการถือครองถึงลูกหลานต่อไปได้

โดยที่ผ่านมา BEDO ได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ชุมชน ในการนำวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ แชมพู สบู่ ครีมทาผิว สมุนไพรอบแห้ง และชาชงสมุนไพร โดยวางจำหน่วยในห้างสรรพสินค้าและผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้แก่ชุมชน รวมถึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการบริหารที่ชาวบ้านเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง รวมถึงมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนชีววิถี มีจำนวนสมาชิกกว่า 700 คน ส่วนใหญ่ปลูกสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ อาทิ ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะกรูด มะเฟือง ขมิ้นชัน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP ทำให้มีรายได้เพิ่มเติมจาการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ผู้ประกอบการอื่น ๆ และเป็นศูนย์ในการศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจ โดยในปี 2564 สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนมากกว่า 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ศึกษาและติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สคทช. และ BEDO เพื่อศึกษาแนวทางในการนำตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของชุมชนมาปรับใช้ และเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาเศษฐกิจฐานรากแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ คทช. เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา