เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน สคทช. และผู้แทน คทช. จังหวัดน่าน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ คทช. บ้านพนาไพร ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการจัดราษฎรลงในพื้นที่ จำนวน 816 แปลง จำนวน 635 ราย รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไผ่ ตําบลป่าแลวหลวง แต่ประสบปัญหาเรื่องช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการขนส่งผลิตภัณฑ์ ทำให้กระทบต่อรายได้ของคนในชุมชน

ทั้งนี้ ในการติดตามการดำเนินงานและรับฟังสภาพปัญหาดังกล่าว ผอ.สคทช. และ รอง ผอ.สพภ. ได้เสนอแนวคิดให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยไม่ทำการก่อสร้างเพิ่มเติม ควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า โดย สคทช. และ BEDO จะร่วมสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ คทช. เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา