เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. พร้อมคณะ ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด มูลนิธิสิริวัฒนภักดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุด “แบ่งปันน้ำใจ มอบให้แก่น้อง” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (ท่าช้าง) ตำบลถอนสมอ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อมอบหนังสือ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ รวมถึง ทุนการศึกษา การซ่อมบำรุงอาคารและระบบประปาให้กับโรงเรียน การจัดซื้อชุดพละศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งถือเป็นการแบ่งปัน เติมเต็มความสุข และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนวัดโบสถ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนางสาวกมลพร พูลเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งบริจาค พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา