เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จัดประชุมหารือ เรื่องการขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลง “สนามฝึกรบในป่า” จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สคทช. โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 (จังหวัดอุดรธานี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน และเจ้าหน้าที่ สคทช. โดยผลการประชุมหารือ ที่ประชุมมีมติให้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ไปดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ แปลง “สนามฝึกรบในป่า” ให้เข้าใจถึงรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามหลักเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงให้เสนอแนวทางและรายละเอียดในการจัดทำประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี