เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จัดประชุมหารือ เรื่องการขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลง “สนามฝึกรบในป่า” จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สคทช. โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 (จังหวัดอุดรธานี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน และเจ้าหน้าที่ สคทช. โดยผลการประชุมหารือ ที่ประชุมมีมติให้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ไปดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ แปลง “สนามฝึกรบในป่า” ให้เข้าใจถึงรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามหลักเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงให้เสนอแนวทางและรายละเอียดในการจัดทำประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation