เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 323 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมพิจารณาปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ ในประเด็นปัญหากรณีราษฎรบ้านน้ำพุ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานอัยการ โดยที่ประชุมรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตามที่กรมป่าไม้ได้เสนอ และคณะกรรมาธิการฯ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรบ้านน้ำพุ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation