เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สคทช. พร้อมด้วยผู้แทนกรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ท้องที่ตำบลกองแขก มีพื้นที่เป้าหมายที่จำเป็นต้องดำเนินการทั้งสิ้น 36,079 ไร่ โดยในด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการในรูปแบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับราษฎรที่จะสามารถทำกินและอยู่อาศัยภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ได้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีรูปแบบทางเลือกที่หลากหลาย โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรและนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่ คือ กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349 ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ไทยคม จำกัด ตัวแทนภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวร่วมกับราษฎรในพื้นที่ตำบลกองแขก ให้มีการทำการเกษตรที่ยั่งยืน มุ่งเน้นระบบการบริโภคอาหารท้องถิ่น (local food) เกิดโมเดลระบบธุรกิจที่เป็นธรรม สร้างห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของระบบการผลิตทำเกษตร ลดการใช้สารเคมี เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างรายได้ด้วยแนวพระราชดำริ ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และเสริมสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน T-VER โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วย

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation