เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมป่าไม้ กรมที่ดิน ผ่านระบบ Video Conference ในประเด็นข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้เร่งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดย สคทช. จะนำผลการหารือจัดทำเป็นรายงานสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแจ้งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint