เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สคทช. จัดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ณ ห้องแกรนด์ 2 โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงาน สคทช. ให้แก่เจ้าหน้าที่ สคทช. โอกาสนี้ นายประสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. ได้เป็นผู้แทนมอบรางวัลเพชรธราดล เพื่อเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้อำนวยการ สคทช.

พร้อมกันนี้ ผอ.สคทช. ได้ให้เกียรติมอบรางวัลคนดีศรี สคทช. ให้แก่ ว่าที่ร้อยตรี พัรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ และนางสุขฤทัย ภคกษมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ นางศรีนวล ร่วมเจริญรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ในโอกาสครบอายุเกษียณราชการในปี พ.ศ. 2565

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการของกฎหมายที่ดินและแนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ โดย นายสุริยนต์ พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. และการบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ สคทช. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และเรื่องคุณธรรมประจำชาติ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช.

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation