เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สคทช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล นาวาเอก ดร.อิสรา รำไพกุล และ ดร.นงลักษณ์ ไชยเสโน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

การกำหนดโครงร่างองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 และเป้าหมายหมวด 7

  • ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Self-Assessment) แนวทาง PMQA 4.0 หมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3
  • ฝึกปฏิบัติตามเกณฑ์การพัฒนาองค์องค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 และ หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6
  • ฝึกปฏิบัติการประเมินองค์กร
  • อภิปรายผล After Action review

การขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0

  • อภิปรายการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวทาง PMQA 4.0
  • อภิปรายแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี