เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สคทช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล นาวาเอก ดร.อิสรา รำไพกุล และ ดร.นงลักษณ์ ไชยเสโน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

การกำหนดโครงร่างองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 และเป้าหมายหมวด 7

  • ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Self-Assessment) แนวทาง PMQA 4.0 หมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3
  • ฝึกปฏิบัติตามเกณฑ์การพัฒนาองค์องค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 และ หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6
  • ฝึกปฏิบัติการประเมินองค์กร
  • อภิปรายผล After Action review

การขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0

  • อภิปรายการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวทาง PMQA 4.0
  • อภิปรายแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation