เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมแผนที่ทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) กรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดทำสรุปแนวทางการดำเนินการเสนอต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐพิจารณาต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation