เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดที่ดินทำกินให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคม โดยมี นางสาวยาจิตต์ สีมาพลกุล ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมที่ดิน เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคม ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ ซึ่งมีประเด็นเรื่องกระบวนการในการจัดที่ดิน ที่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง โดยเห็นชอบให้กรมที่ดินในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดที่ดินทำกินให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี