เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธนู มีแสงเงิน ที่ปรึกษา สคทช. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ปรึกษากรรมาธิการ เป็นประธาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีชาวบ้านอำเภอวังน้ำเขียวนำเรื่องร้องเรียนคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริจประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐซึ่งดำเนินคดีข้อหาบุกรุกกับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปยังศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน บริเวณบ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และที่ดินทำกินของประชาชน

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation