เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ชั้น 2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธนู มีแสงเงิน ที่ปรึกษา สคทช. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปข้อเท็จจริงและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และที่ดินทำกินของประชาชน โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการเร่งดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) ของ สคทช. เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกดำเนินคดีโดยดำเนินการด้วยความรอบคอบต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation