เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. พร้อมด้วย นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คทช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี และกรมป่าไม้ ผ่านระบบ Video conference โดยมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง ท้องที่ตำบลไทรทอง ตำบลคลองน้อย และตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแปลงบริษัท พันธ์ศรี จำกัด ซึ่งเป็นการจัดระบบ (แปลงว่าง) เนื่องจากมีพืชผลอาสิน (ต้นปาล์ม) เต็มพื้นที่ และการขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินการในการโค่นล้มพืชผลอาสิน (ต้นปาล์ม) และการรังวัดแบ่งแปลงที่ดิน เพื่อวางแนวทางและการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation