เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ โถงชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (อาคารอารีย์ ฮิลส์) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ สคทช. ให้การต้อนรับ พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ในโอกาสเข้าพบเพื่อมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิตติมศักดิ์ เพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมือและสนับสนุนกิจการบินถ่ายรูปทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร โดย สคทช. ในฐานะหน่วยงานด้านการพิสูจน์สิทธิ และการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จและเดินหน้าต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation