เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ โถงชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (อาคารอารีย์ ฮิลส์) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ สคทช. ให้การต้อนรับ พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ในโอกาสเข้าพบเพื่อมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิตติมศักดิ์ เพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมือและสนับสนุนกิจการบินถ่ายรูปทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร โดย สคทช. ในฐานะหน่วยงานด้านการพิสูจน์สิทธิ และการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จและเดินหน้าต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี