เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าพบ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. ตามนโยบาย คทช. ภายหลังจากที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 22 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการตลาด และการจัดทำแบบสำรวจความต้องการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่ คทช. ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนา เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมอาชีพการตลาด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ คทช. สามารถทำกินและอยู่อาศัยได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation