เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 21 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมธนารักษ์ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมทางหลวงชนบท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญและมีมติดังนี้

  1. การกำหนดแนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. ได้แก่ การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย การบูรณาการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณโครงการ บูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. ในพื้นที่เป้าหมายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเร่งด่วน รวมทั้งการติดตามประเมินผลและรายงานผลให้แก่คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทราบผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ สทคช. ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ
  2. กำหนดแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. เป็น 4 ระยะ คือ 1. ระยะเร่งด่วน (จัดทำงบกลาง งบเหลือจ่าย) พ.ศ. 2566 2. ระยะสั้น (แผนงบประมาณ พ.ศ. 2567) 3. ระยะกลาง (แผนงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570) และ 4.ระยะยาว (แผน 5 ปี) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ โดยหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องอำนวยความสะดวกในการออกหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ทันกับแผนพัฒนาดังกล่าว และให้ 22 หน่วยงาน ติดตามประเมินผล และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานทุก 1 เดือน หรือตามความจำเป็น โดยตั้งเป้าหมายให้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี