เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าประชุมหารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพื่อหารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คทช. (การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน) ทั้งนี้ กรมป่าไม้เสนอให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่จัดเตรียมข้อมูลขอบเขตแปลงและรายชื่อประชาชนให้ครบถ้วน ก่อนส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินดำเนินการ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นการยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation