เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมแผนที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. ประชุมร่วมกับผู้แทนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง นายอำเภอเมืองระยอง ผ่านระบบ Video Conference

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อกฎหมาย คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) และแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 และเห็นชอบร่วมกันให้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide