เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน (ทุกกระทรวง) ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่มมวลชน 3 กลุ่ม บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญจากการประชุมดังนี้ 1) รับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 2) เห็นชอบแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน ลำดับที่ 1.19 จากเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 3) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย นอกจากนี้ ประธานการประชุมฯ มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตาม และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide