เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ สคทช. ได้เข้าพบนายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน และผู้บริหารกรมที่ดิน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน เพื่อหารือในประเด็น ดังนี้ 1) แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 2) แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน โดยไม่กระทบต่อสิทธิในที่ดินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายให้เป็นธรรมกับประชาชน และ 3) การเร่งรัดการจัดทำสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ รวมถึงการมีกระบวนการพิสูจน์สิทธิที่มีความเป็นธรรมและถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการที่ดินทำกินอย่างยั่งยืนต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide