เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมธนารักษ์ ร่วมประชุมหารือผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่ายางลำห้วยจันต์ ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข 86 และป่ายางหัก-เขาปุ้ม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 6,325 ไร่ และลงพื้นที่สำรวจสภาพปัจจุบัน เพื่อจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์การมอบหมายหน่วยงานตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งดำเนินการจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพเป็นป่า เพื่อดำเนินการสงวนหวงห้ามเป็นป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide