เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายจารึก ศรีอ่อน รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ปปช.) สภาผู้แทนราษฏร นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ และคณะ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวภทรกช เหนือเกตุ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการกองกฎหมาย เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการให้สิทธิในที่ดินที่ครอบครองการทำประโยชน์ในโครงการจัดที่ดินแปลงใหญ่ บริเวณตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา ตำบลริมสีม่วง และตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบูรณ์รวบรวมเอกสารหลักฐานและแผนที่ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินคดีกับราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้คณะกรรมาธิการฯ นำเสนอการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน และยื่นขออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide