เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สคทช. เพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระบบดับองค์กรในแต่ละหมวดที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ และนำไปสู่การตั้งค่าเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการของหมวดที่ 1 การนำองค์กร ครั้งนี้ ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล และ น.อ.ดร. อิสรา รำไพกุล วิทยากร ได้นำเสนอผลจากการประชุมฯ หมวด 2 - 6 ต่อที่ประชุมเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow