เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหลักสูตร "สร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)" โดยได้รับเกียรติจากนายสรยุทธ อังคณานุกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อันนาย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่ สคทช. เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน

การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคทช. (พ.ศ. 2565 - 2570) ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของ สคทช. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและการเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะเฉพาะด้านในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรผ่านการรับรองสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow