เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักงานผู้อำนวยการ (สอก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) ครั้งที่ 2 โดยมี นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี โดยดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการร่วมอภิปรายกำหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของ สคทช. โดยที่ประชุมได้รับเกียรติจาก นายกิตติ เพ็ญภาคกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาลุ่มน้ำ และนายนิมิตร สมบูรณ์วิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สคทช.

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow