เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้วางหลักเกณฑ์การประเมิน และได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งจัดทำแนวทางการปฏิบัติ Do & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม และการกำหนดเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow