การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

 

O1 โครงสร้าง

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง
 
 

O3 อำนาจหน้าที่

หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail
แผนที่

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฎิบัติงานของ สคทช.
 

ประชาสัมพันธ์

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

O8 Q&A

ช่องทางที่บุคลลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O9 Social Network

การเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สคทช.
 
 

การบริหารงาน การดำเนินงาน

 

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินภารกิจของ สคทช. ระยะ 1 ปี

O12 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ O11

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

การปฏิบัติงาน

 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการประชาชน หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของ สคทช. ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565

O18 E-Service

ช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สคทช. แบบรายเดือน ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สคทช. ประจำปี พ.ศ. 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
 
 

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O23 ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้ในปี พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สคทช. ประจำปี พ.ศ. 2565

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สคทช.

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สคทช. ผ่านทางช่องทางออนไลน์

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สคทช. ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ สคทช. ในปี พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบาย No Gift Policy ของ สคทช.
 
 
 
 

O32 การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

การดำเนินกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างนวัตกรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในปี พ.ศ. 2566

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 
 
 
 

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี พ.ศ. 2566

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34 ในปี พ.ศ. 2566

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต หรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
 
 
 
 

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36 ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรม หรือข้อกำหนดจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ สคทช.
 

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สคทช.
 
 
 
 
 

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคทช. ในปี พ.ศ. 2565

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สคทช. ตามข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2566

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา