เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทำหน้าที่เลขานุการ โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาและแผนงานที่จะร่วมกันดำเนินการต่อไป โดยย้ำว่าการแก้ปัญหาหนึ่งต้องไม่นำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งตามมาภายหลัง ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รวมไปถึงขอให้มีการดำเนินการคัดแยกพื้นที่ที่มีปัญหามาก เพื่อคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้มีความสบายใจ ซึ่งในส่วนของพื้นที่รัฐต่อรัฐ ก็ได้มีการดำเนินการแล้วไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าไปอยู่ร่วมด้วย ซึ่งต้องไปพิจารณาดำเนินการในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ภายหลังเพื่อรักษาสิทธิ์ให้ประชาชนและไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอีกในภายหลัง ขณะที่เรื่องการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานด้านการเกษตรอื่น ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการปลูกพืชที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ปริมาณน้ำ Agri-Map ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ตลอดจนเรื่องของระบบขนส่ง เป็นต้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการ คทช. และคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. โดยในกรณีปัญหาคนรุกป่า ต้องแก้ด้วยการดำเนินการของ คทช. ส่วนกรณีป่ารุกคน ให้แก้ด้วยหน่วยงาน เครื่องไม้เครื่องมือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้เร่งดำเนินการการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนองโดยเร็ว เพื่อให้เป็นโครงการนำร่องเป็นตัวอย่างในการดำเนินการพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป พร้อมกับย้ำขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมายาวนานให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้หลายเรื่องก็มีความก้าวหน้าโดยลำดับในรัฐบาลนี้ โดยเกิดจากการร่วมมือของทุกคนที่พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อทำให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่รอดปลอดภัย มีความสุข พอเพียงและยั่งยืน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการ คทช. และคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ดังนี้

 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,483 พื้นที่ 70 จังหวัด 5,792,144 - 3 - 44.75 ไร่
 2. ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 356 พื้นที่ 1,123,171 - 3 - 64.82 ไร่
 3. จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 73,809 ราย ใน 331 พื้นที่
 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 247 พื้นที่

จากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญและมีมติ ดังนี้

 1. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเห็นชอบ และมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
 2. เห็นชอบในหลักการการปรับเปลี่ยนให้ผู้ขอใช้ประโยชน์การอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดการใช้ที่ดินและแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 การชำระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์
 3. เห็นชอบการเสนอเรื่องนำเรียนคณะรัฐมนตรี ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม “ป่าสวนเมี่ยง” เนื้อที่ประมาณ 361 ไร่ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำไปดำเนินการตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมให้แก่สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
 4. มอบหมายหน่วยงานไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด และพื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด ให้มีรายละเอียดครบถ้วนยิ่งขึ้น ดังนี้
  1. พื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง (ยกเว้นกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง) ลพบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดสระบุรี
  2. พื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี
  ทั้งนี้ พื้นที่กลุ่มที่ 1 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation