เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.40 น. ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นประธานในงาน “บจธ. มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ และพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมงานดังกล่าว

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด และได้ดำเนินการผ่านโครงการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเช่น สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในภารกิจการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้การดูแลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้แก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่ที่อาศัยและป้องกันการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินจากการจำนอง การขายฝาก เพื่อให้เกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ทำกิน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบป้ายสัญลักษณ์แทนสิทธิในที่ดินให้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนฯ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จำนวน 5 ป่า ประกอบด้วย 1) ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน 2) ป่าแม่ละเมา 3) ป่าแม่สอด 4) ป่าท่าสองยาง และ 5) ป่าแม่ระกา เนื้อที่รวม 49,349 ไร่ 92 ตารางวา พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน จำนวน 1,231 เล่ม โดยมีผู้แทนประชาชน จำนวน 5 ราย เป็นตัวแทนรับมอบ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide