เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,483 พื้นที่ 70 จังหวัด เนื้อที่รวม 5,792,114-3-44.75 ไร่ ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 370 พื้นที่ เนื้อที่รวม 1,179,476-0-13.86 ไร่ จัดให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 76,453 ราย ใน 338 พื้นที่ และดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 271 พื้นที่ พร้อมทั้งรับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 2/2565 สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ได้แก่

  1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
  2. เห็นชอบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และให้กรมป่าไม้ดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยพิจารณาถึงพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ได้จำแนกไปแล้ว และที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเห็นชอบการเสนอเรื่องขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมทั้งประเทศ โดยเรื่องที่ราษฎรร้องเรียนให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดได้รับเรื่องไว้แล้ว รวมถึงเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 ที่เกี่ยวข้อง ให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติยกเลิกหรือมีข้อสั่งการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและจัดทำกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ถาวรเสนอคณะอนุกรรมการจัดที่ดินเพื่อพิจารณาต่อไป
  3. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะแรก (ระยะ 5 ปี) สามารถเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานตามกรอบนโยบายและแผนด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
    ทั้งนี้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) เป็นแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ในระยะ 5 ปี โดยดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน ของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2580) ได้แก่ ด้านการสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้านการบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ที่ดินและทรัพยากรดินสามารถใช้ประโยชน์และให้บริการเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์อย่างมีดุลยภาพและคุ้มค่า เกษตรกรมีขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการกระจายตัวของการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมมากขึ้น รวมถึงการมีระบบบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่มีศักยภาพสูง มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เกี่ยวกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ของพื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง (ยกเว้นกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง) ลพบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดสระบุรี) และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation