วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

  1. คำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  2. คำสั่งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ที่ 1/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จำนวน 3 ราย)

จากนั้นมีเรื่องพิจารณาได้แก่

  1. การจัดหาภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงปี 2557 เพื่อใช้ในการบริหารจัดกาที่ดินตามนโยบาย คทช.
  2. ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง
  3. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (เดิม) และเห็นชอบการใช้ขั้นตอนการดำเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (เดิม) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
  4. การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช. จังหวัด
  5. การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 25 พื้นที่ 12 จังหวัด รวมเนื้อที่ 12,341-2-49.80 ไร่

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation