เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช.) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. และนายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาและมีมติที่สำคัญดังนี้

  1. เห็นชอบการนำพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่ คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาจำนวน 30 พื้นที่ 13 จังหวัด รวมเนื้อที่ 124,527-1-11.42 ไร่ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
  2. เห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 64 พื้นที่ 32 จังหวัด รวมเนื้อที่ 254,564-3-98.5 ไร่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานการดำเนินงานกับ คทช. จังหวัด คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และกระทรวงมหาดไทยต่อไป
  3. เห็นชอบการปรับปรุงข้อมูลชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น 189 ชุมชน เนื้อที่ 3,116-1-28 ไร่ และการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 67 ชุมชน 14 จังหวัด เนื้อที่ 988-2-76 ไร่ เป็นพื้นที่เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
  4. เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดน่าน 15 พื้นที่ รวมเนื้อที่ 130,628-2-15 ไร่ และจังหวัดตาก 1 พื้นที่ เนื้อที่ 5,297-3-90 ไร่ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด)
  5. ให้เร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในภาพรวม ซึ่งยังคงเหลือพื้นที่เป้าหมายอีกประมาณ 2.1 ล้านไร่
  6. เห็นชอบในการนำพื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
  7. เห็นชอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่สวนป่าสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้ประโยชน์ จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพจาก: สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation