เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564 จำนวน 1,353 พื้นที่ 70 จังหวัด เนื้อที่รวม 4,104,385-2-76.54 ไร่ ในพื้นที่ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ราชพัสดุ และพื้นที่นิคมสร้างตนเอง โดยได้มีการอนุญาตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนไปแล้วจำนวน 2.3 ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 3.9 ล้านไร่ โดยประธานมีข้อสั่งการให้เร่งรัด คทช. จังหวัด ดำเนินการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อส่งมอบให้ประชาชนจำนวน 3.9 ล้านไร่ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

พร้อมทั้ง รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

จากนั้นที่ประชุมมีวาระการพิจารณาและมีมติดังนี้

  1. เห็นชอบผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช.จังหวัด ตามที่แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ จำนวน 122 พื้นที่ 38 จังหวัด รวมเนื้อที่ 275,800-0-61.60 ไร่
  2. เห็นชอบตามที่ คทช.จังหวัด ขอแก้ไขชื่อและเนื้อที่ในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้เห็นชอบไปแล้ว
  3. เห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปี 2564 (เพิ่มเติม) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 หน่วยงาน 75 พื้นที่ 17 จังหวัด รวมเนื้อที่ 7,171-2-17.1 ไร่
  4. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่นิคมสหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า และนิคมสหกรณ์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 1,510,300-3-00 ไร่ เป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
  5. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าห้วยสำราญ (หมายเลข 6) จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าหมายเลข 10 แปลง 1 จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
  6. เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานศึกษาการแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองในเขตที่ดินของรัฐ โดยให้ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทำหน้าคณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองที่ดินของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทำหน้าที่คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพจาก: สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation