การประชุมคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และพิจารณากระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์)

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการจัดที่ดินให้ชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ตั้งแต่ ปี 2558 - 2559 รวมทั้งสิ้น 10,113 ราย จำนวน 12,544 แปลง เนื้อที่ประมาณ 96,310 ไร่ และในปี 2560 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 44 พื้นที่ 30 จังหวัด แยกเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ราชพัสดุ และที่สาธารณประโยชน์

จากนั้นได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ราชพัสดุ ตามที่กรมธนารักษ์เสนอ โดยมีแนวทางการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การจัดระบบในพื้นที่แปลงว่างเพื่อนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ และ 2. การจัดระเบียบด้วยการนำที่ดินราชพัสดุที่มีผู้ใช้ประโยชน์มาจัดระเบียบ โดยประเภทของผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดิน คือ 1. ผู้ที่ถูกผลักดันและอพยพออกจากพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าอนุรักษ์ที่สำคัญ 2. ผู้บุกรุกที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายที่ราชพัสดุ 3. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการของทางราชการที่สูญเสียที่ดินทำกิน และ 4. ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่พอต่อการครองชีพมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่จะจัดที่ดิน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดตามระเบียบกฎหมายที่ราชพัสดุ และข้อกำหนดที่ คทช.กำหนด โดยกรมธนารักษ์จะมีการคัดเลือกที่ราชพัสดุที่เหมาะสมเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการต่อไป

cr. thaigov.go.th
     dol.go.th

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation