เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และมีว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณาที่สำคัญและมีมติ ดังนี้

  1. เห็นชอบการเสนอเรื่องนำเรียนคณะรัฐมนตรี โดยให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม “ป่าสวนเมี่ยง” เนื้อที่ประมาณ 361 ไร่ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไม่ต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 (เป็นกรณีพิเศษ) และดำเนินการจัดที่ดินให้แก่สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป
  2. เห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนให้ผู้ขอใช้ประโยชน์การอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสหกรณ์ ตามนโยบายของ คทช. ภายใต้เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และแนวทางการประเมินความเข้มแข็งการบริหารจัดการของสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนำเสนอ คทช. ต่อไป
  3. เห็นชอบการจัดทำหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินให้หน่วยงานของรัฐตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมอบหมายให้ สคทช. ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว นำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ คทช. ต่อไป
  4. เห็นชอบการปรับเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกจากองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 และนำเสนอ คทช. ต่อไป

และที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
  2. ความคืบหน้าการดำเนินงานจำแนกประเภทที่ดินป่าไม้ถาวร (ขอเปลี่ยนแปลงมติ ครม.เดิม เฉพาะแห่ง)
  3. การส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ และการเข้าถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานด้านการเกษตรในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน และ
  4. การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation