เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิก ชั้น 2 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) ในฐานะคณะทำงาน พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. และนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สคทช. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีคณะทำงานจาก 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพระธรรมนูญ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การมอบหมายหน่วยงานตามผลการจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และรับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation