เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ศาลาว่าการกลาโหม พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทำหน้าที่เลขานุการ ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นสำคัญได้แก่ ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง ลพบุรี สระบุรี และศรีสะเกษ รวมทั้งข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐ กรณีการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) อาจมีผลกระทบกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มที่ 2 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation