การประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 อาคาร อารีย์ ฮิลส์ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ สคทช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมแผนที่ทหาร กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมมีวาระการพิจารณาสำคัญ ดังนี้

  • คู่มือการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
  • การรับดำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ จากคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) จำนวน 8 บริเวณ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ระนอง ตรัง นครนายก สุรินทร์ และจันทบุรี และรับรองผลการการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 บริเวณ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี และภูเก็ต


aerial phot interpretation