การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานคณะกรรมกานโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยกองที่ดินของรัฐ จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวเอื้อมพร ขาวอุบล นายเรวัติ แสงโชติ นายไพฑูรย์ จันทร์ชวน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมด้วยผู้แทนกรมชลประทาน กองทัพอากาศ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 74 ระวาง ดังนี้

  • ตามคำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก 1 บริเวณ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 ระวาง
  • ตามมติที่ประชุม คพร.จังหวัด จำนวน 2 บริเวณ ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ 69 ระวาง และจังหวัดเชียงราย 2 ระวาง

ทั้งนี้ ผลการประชุมดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณารับรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศต่อไป


aerial phot interpretation