รับฟังความเห็นฯ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)

แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่

ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปด้วยกัน

เพื่อมุ่งสู่การจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน

76
PlayPlay
previous arrow
next arrow

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง