นางรวีวรรณ ภูริเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5459

นายสุริยน พัชรครุกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 6424

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5463

นางสาววัลย์นภา รัชเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 0 2265 5439
 
 

นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
โทรศัพท์ : 0 2265 5435
 
ว่าที่ ร.ต.พีรพล

ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์

ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ
โทรศัพท์ : 0 2265 5425
 
 

นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ : 0 2265 5488

นายศิริชัย เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5423
 

นายสกุลยุช ศรุตานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ดินและทรัพยากรดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5470
 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 
 

นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2265 6417
 

นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์ : 0 2265 5488