นางรวีวรรณ ภูริเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

นายสุริยน พัชรครุกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

นางสาววัลย์นภา รัชเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
 
 

นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
ว่าที่ ร.ต.พีรพล

ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์

ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ
 
 

นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายศิริชัย เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน

นายสกุลยุช ศรุตานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ดินและทรัพยากรดิน

นางศรีนวล ร่วมเจริญรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 

นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต