รวีวรรณ

นางรวีวรรณ ภูริเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5459
อีเมล : raweewan@onlb.go.th
สุริยน

นายสุริยน พัชรครุกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 6424
อีเมล : suriyon@onlb.go.th

- ว่าง -

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 
 
ว่าที่ ร.ต.พีรพล

ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5400
อีเมล : peerapol@onlb.go.th
ณัฐวุฒิ

นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5400
อีเมล : nattawut@onlb.go.th
วัลย์นภา

นางสาววัลย์นภา รัชเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 0 2265 5439
อีเมล : wannapar@onlb.go.th
สุวลักษณ์

นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
โทรศัพท์ : 0 2265 5435
อีเมล : suwalak@onlb.go.th
มูฮัมหมาด

นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน

ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ
โทรศัพท์ : 0 2265 5424
อีเมล : muhammad@onlb.go.th
กลย์วัฒน์

นายกลย์วัฒน์ สาขากร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ : 0 2265 5488
อีเมล : kollawat@onlb.go.th
ศิริชัย

นายศิริชัย เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5423
อีเมล : sirichai@onlb.go.th
สกุลยุช

นายสกุลยุช ศรุตานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ดินและทรัพยากรดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5470
อีเมล : sakunyut@onlb.go.th
ภทรกช

นางสาวภทรกช เหนือเกตุ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5444
อีเมล : bhattrakot@onlb.go.th

นางสาวสุจิตรา พรมฉายา

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0 2265 5456
อีเมล : sujittra@onlb.go.th

นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2265 6417
อีเมล : supawan@onlb.go.th

นายภูดิท จันทะเรือง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์ : 0 2265 5488
อีเมล : pudit@onlb.go.th