รวีวรรณ

นางรวีวรรณ ภูริเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5459
สุริยน

นายสุริยน พัชรครุกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 6424
ประเสริฐ

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5460
ว่าที่ ร.ต.พีรพล

ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5400
ณัฐวุฒิ

นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5400
วัลย์นภา

นางสาววัลย์นภา รัชเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 0 2265 5439
 
 
สุวลักษณ์

นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
โทรศัพท์ : 0 2265 5435
 
มูฮัมหมาด

นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน

ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ
โทรศัพท์ : 0 2265 5424
 
 
กลย์วัฒน์

นายกลย์วัฒน์ สาขากร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ : 0 2265 5488
ศิริชัย

นายศิริชัย เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5423
 
สกุลยุช

นายสกุลยุช ศรุตานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ดินและทรัพยากรดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5470
 

นางสาวปาริชาติ อินสว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0 2265 5456
 
 

นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2265 6417
 

นายภูดิท จันทะเรือง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์ : 0 2265 5488