คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

องค์ประกอบ

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
ประธานอนุกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานอนุกรรมการ
 3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
 4. ปลัดกระทรวงคมนาคม อนุกรรมการ
 5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
 6. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อนุกรรมการ
 7. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุกรรมการ
 8. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ
 9. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
10. อธิบดีกรมการข้าว อนุกรรมการ
11. อธิบดีกรมหม่อนไหม อนุกรรมการ
12. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ
13. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
14. อธิบดีกรมประมง อนุกรรมการ
15. อธิบดีกรมชลประทาน อนุกรรมการ
16. อธิบดีกรมปศุสัตว์ อนุกรรมการ
17. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อนุกรรมการ
18. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อนุกรรมการ
19. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ
20. อธิบดีกรมที่ดิน อนุกรรมการ
21. อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
22. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
23. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการ
24. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ
25. อธิบดีกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
26. อธิบดีกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
27. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุกรรมการ
28. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการ
29. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อนุกรรมการ
30. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท อนุกรรมการ
31. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุกรรมการ
32. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
33. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อนุกรรมการ
34. ผู้แทนองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
35. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
36. ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
37. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 3 คน อนุกรรมการ
38. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
39. ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
40. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. ให้ความเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบของชุมชน เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือรูปแบบอื่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย
  2. กำกับ ดูแล ติดตามการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด และการจัดทำระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
  3. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
  4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบ
  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
หมายเหตุ  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566