คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

องค์ประกอบ

 1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
 3. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ
 4. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
 5. ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
 6. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
 9. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ
11. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุกรรมการ
12. ผู้แทนกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
13. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุกรรมการ
14. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ
15. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการ
16. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อนุกรรมการ
17. ผู้แทนกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
18. ผู้แทนกรมที่ดิน อนุกรรมการ
19. ผู้แทนกรมการปกครอง อนุกรรมการ
20. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
21. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
22. ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ
23. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
24. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
25. ผู้แทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ
26. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ
27. ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ
28. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
29. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
30. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. เสนอแนะ ให้ความเห็นต่อการกำหนดมาตรการในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
  2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน
  3. ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน หรือเร่งรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่น หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  4. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายและแผน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  6. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
  7. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
หมายเหตุ  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566