การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

 

O1 โครงสร้าง

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง
 
 

O3 อำนาจหน้าที่

หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 

O4 ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail
แผนที่

ประชาสัมพันธ์

 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

O6 Q&A

ช่องทางที่บุคลลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 

การปฏิบัติงาน

 

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

 

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือสำหรับประชาชน

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน ประจำปี พ.ศ. 2566

O13 E-Service

คู่มือระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน
 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สคทช.

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สคทช. ผ่านทางช่องทางออนไลน์

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สคทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สรุปผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

 

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

นโยบาย "No Gift Policy" จากการปฏิบัติหน้าที่
No Gift Policy Notification

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
 

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

แบบสรุปรายงานการรับทรพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คู่มือ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
คู่มือ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนป้องกันการทุจริต

 

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สคทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สคทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566