คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 4 กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ" เรียกโดยย่อว่า "คทช." เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

องค์ประกอบ

 1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
 2. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองประธานกรรมการ
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรรมการ
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 8. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
 9. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
10. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ
11. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวนแปดคน กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
13. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวนไม่เกิน 2 คน ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

 1. กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
 2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
 3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน
 4. กำหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงรูปแบบการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ หรือรูปแบบในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คทช. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด
 5. กำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
 6. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน
 7. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
 8. ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน หรือเร่งรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
 9. ประสานงานและจัดให้มี รวมถึงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
 10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของ คทช. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 8 คน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 มกราคม 2567) เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายชลธิศ สุรัสวดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการที่ดิน
2. นายคณิต สุขรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรดิน
3. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิรูปที่ดิน
4. นายมณฑล สุดประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผังเมือง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ดวงสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นายเสรี นนทสูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
7. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
8. นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
หมายเหตุ  - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (1. นายชลธิศ สุรัสวดี ฯลฯ จำนวน 8 คน)
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567