คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

องค์ประกอบ

 1. รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ด้านกฎหมาย รองประธานอนุกรรมการ
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อนุกรรมการ
 4. อัยการสูงสุด อนุกรรมการ
 5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
 6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
 7. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ
 8. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
 9. อธิบดีกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
10. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุกรรมการ
11. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ
12. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการ
13. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อนุกรรมการ
14. อธิบดีกรมที่ดิน อนุกรรมการ
15. อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
16. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
17. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ
18. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
19. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
20. อธิบดีกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
21. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ
22. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 3 คน อนุกรรมการ
23. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
24. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. พิจารณากลั่นกรองประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณา
  2. เสนอความเห็นให้มีการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน
  3. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
  4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบ
  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
หมายเหตุ  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566