คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)

องค์ประกอบ

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานอนุกรรมการ
 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) รองประธานอนุกรรมการ
 3. ปลัดจังหวัด อนุกรรมการ
 4. นายอำเภอที่ประธาน คทช. จังหวัดแต่งตั้งจำนวน 2 คน อนุกรรมการ
 5. ประมงจังหวัด อนุกรรมการ
 6. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด อนุกรรมการ
 7. เกษตรจังหวัด อนุกรรมการ
 8. ปศุสัตว์จังหวัด อนุกรรมการ
 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อนุกรรมการ
10. พัฒนาการจังหวัด อนุกรรมการ
11. ธนารักษ์พื้นที่ อนุกรรมการ
12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อนุกรรมการ
13. พาณิชย์จังหวัด อนุกรรมการ
14. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด อนุกรรมการ
15. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน อนุกรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ อนุกรรมการ
18. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ อนุกรรมการ
19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ถ้ามี) อนุกรรมการ
20. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค อนุกรรมการ
21. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต อนุกรรมการ
22. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา อนุกรรมการ
23. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด อนุกรรมการ
24. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด อนุกรรมการ
25. ท้องถิ่นจังหวัด อนุกรรมการ
26. แรงงานจังหวัด อนุกรรมการ
27. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธาน คทช. จังหวัดแต่งตั้ง จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
28. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประธาน คทช. จังหวัดแต่งตั้ง จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
29. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
31. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
32. สหกรณ์จังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
33. ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่จะจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยรายชื่อผู้ครอบครองเดิม (ถ้ามี)
  2. พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย และแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในระดับจังหวัด โดยประสานกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  3. ดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย โดยประสานกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่จัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย
  5. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ คทช. จังหวัด
  6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามที่ คทช. จังหวัด มอบหมาย
  7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบ
  8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
หมายเหตุ  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566